Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irradiate
irradiate
[i'reidieit]
ngoại động từ
soi sáng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
làm sáng ngời
cho ánh sáng rọi vào; (vật lý) chiếu (bức xạ...) rọi


/i'reidieit/

ngoại động từ
soi sáng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
làm sáng ngời
cho ánh sáng rọi vào; (vật lý) chiếu (bức xạ...) rọi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "irradiate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.