Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irascibility
irascibility
[i,ræsi'biliti]
Cách viết khác:
irascibleness
[i'ræsiblnis]
danh từ
tính nóng nảy, tính cáu kỉnh


/i,ræsi'biliti/ (irascibleness) /i'ræsiblnis/

danh từ
tính nóng, tính dễ cáu, tính dễ nổi giận

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.