Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inunction


/,inʌn'deiʃn/

danh từ
sự xoa dầu, sự bóp dầu
dầu xoa, dầu bóp

Related search result for "inunction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.