Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interwreathe
interwreathe
[,intə'ri:ð]
Cách viết khác:
interwind
[,intə'waind]
như interwind


/,intə'waind/ (interwreathe) /,intə'ri:ð/

động từ interwound /interwound/
cuộn vào với nhau, quấn vào với nhau


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.