Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interweave
interweave
[,intə'wi:və]
ngoại động từ interwove; interwoven
dệt lẫn với nhau
to interweave a nylon warp with a cotton weft
dệt lẫn đường chỉ dọc bằng sợi ny lông với đường khổ bằng sợi bông
trộn lẫn với nhau; xen lẫn, gắn bó
to interweave facts with fiction
xen lẫn sự thật với hư cấu


/,intə'wi:və/

động từ interwove; interwoven
dệt lẫn với nhau
to interweave a nylon warp with a cotton weft dệt lẫn đường chỉ dọc bằng sợi ny lông với đường khổ bằng sợi bông
trộn lẫn với nhau; xen lẫn
to interweave facts with fiction xen lẫn sự thật với hư cấu

Related search result for "interweave"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.