Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interwar
interwar
[,intə'wɔ:]
tính từ
giữa hai cuộc chiến tranh


/,intə'wɔ:/

tính từ
giữa hai chiến tranh

Related search result for "interwar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.