Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intervale




intervale
['intəvəl]
danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
vùng lòng chão (giữa những dãy đồi)
vùng đất bằng dọc triền sông


/'intəvəl/

danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
vùng lòng châo (giữa những dây đồi)
dùng đất bằng dọc triền sông

Related search result for "intervale"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.