Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intershoot
intershoot
[,intə'∫u:t]
động từ
thỉnh thoảng lại bắn, thỉnh thoảng lại nhìn


/,intə'ʃu:t/

động từ
thỉnh thoảng lại bắn, thỉnh thoảng lại nhìn; thấp thoáng
xen lẫn vào
flames intershooting smoke ngọn lửa xen lẫn vào khói

Related search result for "intershoot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.