Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intersession
intersession
[,intə'se∫n]
danh từ
thời kỳ giữa hai thời kỳ


/,intə'seʃn/

danh từ
thời kỳ giữa hai thời kỳ

Related search result for "intersession"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.