Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intersectant
intersectant
[,intə'sektənt]
Cách viết khác:
intersecting
[,intə'sektiη]
như intersecting


/,intə'sektənt/

tính từ
cắt ngang

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.