Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interpretership
interpretership
[in'tə:pritə∫ip]
danh từ
chức vị người phiên dịch


/in'tə:pritəʃip/

danh từ
chức vị người phiên dịch


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.