Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interpretative dance
interpretative+dance
[in'tə:pritətiv'dɑ:ns]
danh từ
(nghệ thuật) điệu múa diễn xuất


/in'tə:pritətiv'dɑ:ns/

danh từ
(nghệ thuật) điệu múa diễn xuất

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "interpretative dance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.