Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interpretable
interpretable
[in'tə:pritəbl]
tính từ
có thể giải thích được, có thể làm sáng tỏ được
có thể hiểu được (một cách nào đó)
có thể trình diễn, có thể diễn xuất được
có thể dịch được


/in'tə:pritəbl/

tính từ
có thể giải thích được, có thể làm sáng tỏ được
có thể hiểu được (một cách nào đó)
có thể trình diện, có thể diễn xuất được; thể hiện
có thể dịch được

Related search result for "interpretable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.