Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interpretability
interpretability
[in,tə:pritə'biliti]
Cách viết khác:
interpretableness
[in'tə:pritəblnis]
danh từ
tính có thể giải thích được, tính có thể làm sáng tỏ được
tính có thể hiểu được (một cách nào đó)
tính có thể trình diễn, tính có thể diễn xuất được
tính có thể dịch được


/in,tə:pritə'biliti/ (interpretableness) /in'tə:pritəblnis/

danh từ
tính có thể giải thích được, tính có thể làm sáng tỏ được
tính có thể hiểu được (một cách nào đó)
tính có thể trình diện, tính có thể diễn xuất được; tính thể hiện
tính có thể dịch được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.