Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interoceptive
interoceptive
[,intərou'septiv]
tính từ
(sinh vật học) nhận cảm trong


/,intərou'septiv/

tính từ
(sinh vật học) nhận cảm trong

Related search result for "interoceptive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.