Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
internal-combustion


/in'tə:nlkəm'bʌstʃn/

tính từ
(kỹ thuật) internal-combustion engine động cơ đốt trong, máy nổ

Related search result for "internal-combustion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.