Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interlinear
interlinear
[,intə'liniə]
Cách viết khác:
interlineal
[,intə'liniəl]
như interlineal


/,intə'liniəl/ (interlinear) /,intə'liniə/

tính từ
viết xen vào hàng chữ đã có, in xen vào hàng chữ đã có

Related search result for "interlinear"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.