Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interknit
interknit
[,intə'nit]
ngoại động từ
đan vào nhau, bện vào nhau


/,intə'nit/

ngoại động từ
đan vào nhau, bện vào nhau

Related search result for "interknit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.