Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intercommunication
intercommunication
['intəkə,mju:ni'kei∫n]
danh từ
sự có liên lạc với nhau, sự có đường thông với nhauthông tin hai chiều, thông tin nhiều chiều

/'intəkə,mju:ni'keiʃn/

danh từ
sự có liên lạc với nhau, sự có đường thông với nhau

Related search result for "intercommunication"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.