Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interactional
interactional
[,intər'æk∫ənl]
tính từ
chịu ảnh hưởng của nhau, tác động với nhau, tương tác


/,intər'ækʃənl/

tính từ
(thuộc) ảnh hưởng lẫn nhau
(thuộc) tác động qua lại

Related search result for "interactional"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.