Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insuppressible
insuppressible
[,insə'presəbl]
tính từ
không thể đè nén được, không thể kìm được, không thể nhịn được
an insuppressible burst of laughter
một trận cười không thể nhịn được
không thể đàn áp được, không thể trấn áp được


/,insə'presəbl/

tính từ
không thể đè nén được, không thể kìm được, không thể nhịn được
an insuppressible burst of laughter một trận cười không thể nhịn được
không thể đàn áp được, không thể trấn áp được

Related search result for "insuppressible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.