Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insubstantial
insubstantial
[,insəb'stæn∫əl]
tính từ
không có thực
không có thực chất
ít ỏi
không vững chắc, mong manh


/,insəb'stænʃəl/

tính từ
không có thực
không có thực chất
ít ỏi
không vững chắc, mong manh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "insubstantial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.