Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
instructorship
instructorship
[in'strʌktə∫ip]
danh từ
địa vị người dạy
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chức trợ giáo (đại học)


/in'strʌktəʃip/

danh từ
đại vị người dạy
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chức trợ giáo (đại học)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.