Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
instructiveness
instructiveness
[in'strʌktivnis]
danh từ
tính chất dạy học, tính chất là bài học


/in'strʌktivnis/

danh từ
tính chất dạy học, tính chất là bài học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.