Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
instruct/in'strʌkt/

ngoại động từ

chỉ dẫn, chỉ thị cho

dạy, đào tạo

truyền kiến thức cho; cung cấp tin tức cho, cung cấp tài liệu cho, cho hay, cho biết


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "instruct"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.