Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
instinctive
instinctive
[in'stiηktiv]
Cách viết khác:
instinctual
[in'stiηktjuəl]
tính từ
do bản năng (chứ không phải do lý luận hoặc dạy dỗ mà có); theo bản năng
an instinctive fear of fire
tính sợ lửa theo bản năng
an instinctive reaction
một phản ứng theo bản năng


/in'stiɳktiv/ (instinctual) /in'stiɳktjuəl/

tính từ
thuộc bản năng; do bản năng, theo bản năng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.