Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
instauration
instauration
[,instɔ:'rei∫n]
danh từ
sự phục chế, sự tu sửa lại


/,instɔ:'reiʃn/

danh từ
sự phục chế, sự tu sửa lại

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.