Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
instantané
instantané
[,e:nstæn'tɑ:nei]
danh từ
(nhiếp ảnh) ảnh chụp nhanh
kịch ngắn vài dòng


/,e:nstæn'tɑ:nei/

danh từ
(nhiếp ảnh) ảnh chụp nhanh
kịch ngắn vài dòng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.