Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inhomogeneity
inhomogeneity
[in,hɔmoudʒə'ni:iti]
danh từ
tính không đồng nhất, tính không đồng đều


/in,hɔmoudʤə'ni:iti/

danh từ
tính không đồng nhất, tính không đồng đều


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.