Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inhibitable
inhibitable
[in'hibitəbl]
tính từ
có thể ngăn chặn được, có thể hạn chế được; có thể kiềm chế được
có thể ngăn cấm được, có thể cấm được


/in'hibitəbl/

tính từ
có thể ngăn chặn được, có thể hạn chế được; có thể kiềm chế được
có thể ngăn cấm được, có thể cấm được

Related search result for "inhibitable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.