Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ingurgitate
ingurgitate
[in'gə:dʒiteit]
động từ
nuốt lấy nuốt để, hốc
hút xuống đáy (nước xoáy)


/in'gə:dʤiteit/

động từ
nuốt lấy nuốt để, hốc
hút xuống đáy (nước xoáy)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.