Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
infrangible
infrangible
[in'frændʒibl]
tính từ
không bẻ gãy được; không gãy được
không thể vi phạm được


/in'frændʤibl/

tính từ
không bẻ gây được; không gây được
không thể vi phạm được

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.