Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
infraction
infraction
[in'fræk∫n]
danh từ
sự vi phạm (luật, hiệp định...)


/in'frækʃn/

danh từ
sự vi phạm (luật, hiệp định...)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.