Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
infra
infra
['infrə]
phó từ, viết tắt là inf.
ở dưới, ở dưới nữa, ở sau đây


/'infrə/

phó từ
(viết tắt) inf., ở dưới, ở dưới nữa, ở sau đây

Related search result for "infra"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.