Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inflationary
inflationary
[in'flei∫nəri]
tính từ
(thuộc) lạm phát; gây lạm phát; do lạm phát gây ra
inflationary wage claims
những yêu sách tăng lương do lạm phát


/in'fleiʃnəri/

tính từ
(thuộc) lạm phát; gây lạm phát


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.