Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
infelicity
infelicity
[,infi'lisiti]
danh từ
sự không có hạnh phúc
sự không may, sự bất hạnh
sự lạc lõng, sự không thích hợp; tính lạc lõng, tính không thích hợp (của lời nói, việc làm...)


/,infi'lisiti/

danh từ
sự không có hạnh phúc
sự không may, sự bất hạnh
sự lạc lõng, sự không thích hợp; tính lạc lõng, tính không thích hợp (của lời nói, việc làm...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "infelicity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.