Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
infatuation
infatuation
[in,fætju'ei∫n]
danh từ
sự làm cuồng dại
sự làm mê tít, sự làm mê đắm


/in,fætju'eiʃn/

danh từ
sự làm cuồng dại
sự làm mê tít, sự làm mê đắm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "infatuation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.