Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inexplainable
inexplainable
[,iniks'pleinəbl]
tính từ
không thể giải nghĩa được, không thể giải thích được, không thể làm sáng tỏ được
an inexplainable phenomenon
hiện tượng không thể giải thích được


/,iniks'pleiənəbl/

tính từ
không thể giải nghĩa được, không thể giải thích được, không thể làm sáng tỏ được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.