Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inedible
inedible
[in'edibl]
tính từ
không ăn được (vì độc...)


/in'edibl/

tính từ
không ăn được (vì độc...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inedible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.