Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indiscernibleness
indiscernibleness
[,indi'sə:nəblnis]
Cách viết khác:
indiscernibility
['indi,sə:ni'biliti]
như indiscernibility


/'indi,sə:ni'biliti/ (indiscernibleness) /,indi'sə:nəblnis/

danh từ
tính không phân biệt được; tính không thể thấy rõ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.