Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indiscernible
indiscernible
[,indi'sə:nəbl]
tính từ
không phân biệt được; không thể thấy rõ


/,indi'sə:nəbl/

tính từ
không phân biệt được; không thể thấy rõ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "indiscernible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.