Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incompressible




incompressible
[,inkəm'presəbl]
tính từ
không nén được, không ép được



không nén được

/,inkəm'presəbl/

tính từ
không nén được, không ép được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.