Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incomparability
incomparability
[in,kɔmpərə'biliti]
Cách viết khác:
incomparableness
[in'kɔmpərəblnis]
như incomparablenesstính không thể so sánh được

/in'kɔmpərəblnis/ (incomparability) /in,kɔmpərə'blnis'biliti/

danh từ
tính không thể so sánh được
sự có một không hai, sự vô song


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.