Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inapprehensive
inapprehensive
[,inæpri'hensiv]
tính từ
không hiểu, chậm hiểu, không nhận thức được, không lĩnh hội được, không tiếp thu được, tiếp thu chậm


/,inæpri'hensiv/

tính từ
không hiểu, chậm hiểu, không nhận thức được, không lĩnh hội được, không tiếp thu được, tiếp thu chậm

Related search result for "inapprehensive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.