Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inactivity
inactivity
[,inæk'tiviti]
Cách viết khác:
inactiveness
[in'æktivnis]
như inactiveness


/in'æktivnis/ (inactivity) /,inæk'tiviti/

danh từ
tính kém hoạt động, tính thiếu hoạt động, tính ì; tình trạng kém hoạt động, tình trạng thiếu hoạt động, tình trạng ì

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inactivity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.