Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
improvableness
improvableness
[im'pru:vəblnis]
Cách viết khác:
improvability
[im,pru:və'biliti]
như improvability


/im,pru:və'biliti/ (improvableness) /im'pru:vəblnis/

danh từ
tính có thể cải tiến, tính có thể cải thiện, tính có thể làm cho tốt hơn

Related search result for "improvableness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.