Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
improbableness
improbableness
[im'prɔbəblnis]
Cách viết khác:
improbability
[im,prɔbə'biliti]
như improbability


/in'prɔbəblnis/

danh từ
tính không chắc có thực, tính không chắc sẽ xảy ra ((cũng) improbability)

Related search result for "improbableness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.