Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imprescriptible
imprescriptible
[,impris'kriptəbl]
Cách viết khác:
imprescribable
[,impris'kraibəbl]
tính từ
(pháp lý) không thể xâm phạm được, không thể tước được, bất khả xâm phạm
an imprescriptible right
quyền bất khả xâm phạm


/,impris'kriptəbl/ (imprescribable) /,impris'kraibəbl/

tính từ
(pháp lý) không thể xâm phạm được, không thể tước được
an imprescriptible right quyền không thể xâm phạm được

Related search result for "imprescriptible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.