Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imprescriptibility
imprescriptibility
['impris,kripti'biliti]
danh từ
(pháp lý) tính không thể xâm phạm được, tính bất khả xâm phạm


/'impris,kripti'biliti/

danh từ
(pháp lý) tính không thể xâm phạm được, tính không thể tước được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.