Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imparkation
imparkation
[,impɑ:'kei∫n]
danh từ
sự nhốt súc vật trong bãi rào chăn nuôi
sự rào khu đất để làm bãi chăn nuôi; khu đất được rào làm bãi chăn nuôi
sự khoanh khu đất làm công viên; khu đất được khoanh làm công viên


/,impɑ:'keiʃn/

danh từ
sự nhốt súc vật trong bãi rào chăn nuôi
sự rào khu đất để làm bâi chăn nuôi; khu đất được rào làm bãi chăn nuôi
sự khoanh khu đất làm công viên; khu đất được khoanh làm công viên

Related search result for "imparkation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.